តើលោកអ្នកកំពុងមានការព្រួយបារម្ភជាមួយសុវត្ថិភាពអ៊ីម៉ែលមែនដែរឬទេ?

ខាងក្រោមនេះ ជាដំណោះស្រាយសំរាប់លោកអ្នក :

១. ប្រើប្រាស់លេខសំងាត់ស្មុគស្មាញ

២. ជៀសវាងបំពេញព័ត៌មានលើវ៉ែបសាយ ឬទម្រង់(Form)ដែលមិនស្គាល់ប្រភព(Phishing)

៣. មិនត្រូវឆ្លើយឆ្លងអ៊ីម៉ែលទៅមិនប្រក្រតី (Scam)

៤. មិនត្រូវចុចលើតណភ្ជាប់ណាដែលមិនប្រក្រតី (Spam)

តោះៗ នៅចាំធ្វើអីទៀតទំនាក់ទំនងមកក្រុមហ៊ុនងឥឡូវនេះនិងមានការពិគ្រោះយោបល់ដោយឥតគិតថ្លៃ សូមទំនាក់ទំនង ០៨១​ ២៥​ ២៥ ១៨ និង ០១១ ៩៨​ ៩៨ ៤៥ ឬមកកាន់គេហទំព័រ www.maxbit.com.kh

Leave a Comment

19 + 6 =